• Westerholt

  • Schützenfest 2001

  • Schützenfest 2008

  • Schützenfest 2014

  • Schützenfest 2017

Countdown Aholic

Bis zum Antreten am Kirmessamstag 2023 sind es noch

Ech hebb Dech jeär!
(Theo Coenen)


Min Överjefeld, ech hebb Dech jeär,
On heits Do ongendronger Ree’r,
Ech nühm Dech mött en alle Welt –
Jeär hebb ech Dech, min Överjefeld!

Min Eldersch Hus mött Jahrt on Wej
De schöne Bongert – Bleu on Bey,
Dott all bliff ömmer minne Steär –
Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

Min Schul, Dech weht ech jruhten Donk,
Bels Kengerhart on och Verstonk.
Bleev joht doch ömmer dinnen Heär –
Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

Min Jnadkepell hey „an de Hej“,
Die twelf Apostel drömm op rej,
Ött Klöckske röpt för noh `e on fehr –
Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

Min Dorp es riek, ,min Dorp es reèn,
Joht send de Lüh, eff jruet eff klehn.
Di Kenk de siehn es mech en Ehr –
Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

Min alles Do, ech hebb Dech jeär,
On heits Do ongendronger Ree’r,
Ech nühm Dech mött on zonger Jeld –
Jeär hebb ech Dech, min Överjefeld!


Anmerkungen:
Wej – Weide, Bleu – Blüte

Bey – Biene , Bels – bildest, hey –hier,
an de Hej – an der Heide, Rej – Reihe,
fehr- fern, zonger – ohne.

Blue Flower